Laeng Jew Steel Co., Ltd.

เลียงจิว สตีล บจก.
Laeng Jew Steel Co., Ltd.

บริษัท เลียงจิว สตีล จำกัด - ศูนย์รวม เหล็กฉาก รางน้ำ เหล็กเกรดบี และหางเหล็ก, จำหน่าย-รับตัด เหล็กฉาก รางน้ำ แบน สี่เหลี่ยมตัน ข้ออ้อยเส้น ตามความยาวที่ต้องการ

สินค้า-บริการ

เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กเกรดบี เหล็กแบน เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กข้ออ้อยเส้น หางเหล็ก เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ข้ออ้อยเส้น รับตัดเหล็กฉาก รับตัดเหล็กรางน้ำ รับตัดเหล็กแบน รับตัดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน รับตัดเหล็กข้ออ้อยเส้น รับตัดเหล็กเกรดบี รับตัดหางเหล็ก เหล็กฉากเก่า เหล็กรางน้ำเก่า เหล็กเกรดบีเก่า หางเหล็กเก่า เหล็กสี่เหลี่ยมตันเก่า เหล็กข้ออ้อยเส้นเก่า เหล็กแบนเก่า เหล็กฉากใหม่ เหล็กรางน้ำใหม่ เหล็กเกรดบีใหม่ หางเหล็กใหม่ เหล็กแบนใหม่ เหล็กสี่เหลี่ยมตันใหม่ เหล็กข้ออ้อยเส้นใหม่


เหล็กฉาก

เหล็กฉาก

เหล็กท่อแป๊บ
     

เหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย

เหล็กรางน้ำ
     

ท่อเหล็ก

เหล็กรูปพรรณ

เหล็กทุกชนิด

Contact US

ชื่อบริษัท / Company :
* กรุณากรอกชื่อบริษัท
ชื่อผู้ติดต่อ / Contact Name :
* กรุณากรอกชื่อผู้ติดต่อ
โทรศัพท์ / Telephone :
* กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
โทรสาร / Fax :
กรุณากรอกชื่อบริษัท
อีเมล์ / E-Mail :
* กรุณากรอกอีเมล์
ข้อความ / Messege:
* กรุณากรอกข้อความ
* กรุณากรอกข้อความตามรูปให้ถูกต้อง กรุณากรอกข้อความตามรูปให้ถูกต้อง